Skip to main content
Insight

Striking decrease in the number of bankruptcies; the calm before the storm?

Locations

Netherlands

Read this article in dutch

On August 13 it was reported that 267 bankruptcies were declared in July, 210 of which concerned legal entities. This is 100 fewer than in the month of June 2020 and no less than 200 fewer than in July 2019. This is all the more remarkable given that, across the board, it was expected there would be a strong increase in the number of bankruptcies as a result of the corona pandemic.

It is not yet known what the reasons are for the fall in the number of bankruptcies. Various explanations are conceivable. First, creditors are apparently less likely to file for their debtor's bankruptcy at the moment. In addition, courts have been called upon to consider all relevant circumstances when assessing a bankruptcy petition and not to declare bankrupt companies that are fundamentally healthy, but have run into problems purely due to corona. It is also conceivable that government and bank support measures also play a role. Up until now, tens of billions of euros in support has been provided to the business community.

The question that concerns many is whether the support measures can turn the tide, or whether the expected wave of bankruptcy will come after all. The risk of support measures is that zombie companies - firms that were already drowning anyway, but kept their heads above water for a while by means of government support - will emerge or be kept alive for longer.

The longer the crisis lasts, the more pressing the need will be. After all, the support measures do not offer a solution for all fixed costs, and the benevolent attitude of creditors (tax deferral, rent reduction, extended payment terms of suppliers) will come to an end at some point.

Then the shock could hit hard, even for creditors who are currently coming to the rescue of their debtors by refraining from taking debt collection measures. This does not mean that they must now take such measures hastily, but that they must be careful not to endanger their own company out of leniency towards their debtors.

Continuous monitoring of developments, also with regard to the debtor position, is an absolute necessity. It is important not to take action too soon, but also, not too late.

 


Dutch

 

Opvallende daling van het aantal faillissementen; stilte voor de storm?

Op 13 augustus werd gemeld dat in juli 267 faillissementen werden uitgesproken, waarvan 210 betreffende rechtspersonen. Dit zijn er 100 minder dan in de maand juni 2020 en maar liefst 200 minder dan in juli 2019. Dat is des te opmerkelijker omdat allerwegen werd uitgegaan van een sterke stijging van het aantal faillissementen als gevolg van de corona-pandemie.

Waardoor de daling van het aantal faillissementen wordt veroorzaakt, is (nog) niet bekend. Verschillende verklaringen zijn denkbaar. Ten eerste vragen crediteuren momenteel kennelijk minder snel het faillissement van hun debiteur aan. Bovendien zijn rechters opgeroepen bij de beoordeling van een faillissementsaanvraag alle relevante omstandigheden in de overwegingen te betrekken en geen ondernemingen failliet te verklaren die in de kern gezond zijn, maar (louter) door corona in de problemen zijn gekomen. Voorts is denkbaar dat ook de steunmaatregelen van de overheid en banken een rol spelen. Inmiddels is voor tientallen miljarden euro aan steun aan het bedrijfsleven verleend.

De vraag die velen bezighoudt, is of de steunmaatregelen het tij kunnen keren, of dat de verwachte faillissementsgolf alsnog gaat komen. Het risico van steunmaatregelen is dat zombiebedrijven ontstaan of nog langer in leven worden gehouden. Bedrijven dus die het water toch al aan de lippen stond, maar die door middel van de overheidssteun nog een tijdje het hoofd boven water kunnen houden. Naarmate de crisis langer duurt, zal de nood steeds nijpender worden. Niet voor alle vaste lasten bieden de steunmaatregelen immers een oplossing. En ook aan de welwillende houding van crediteuren (uitstel van belastingen, huurvermindering, verlengde betalingstermijnen van leveranciers) zal op enig moment een einde komen. Dan zou de schok wel eens hard kunnen aankomen, ook voor de crediteuren die op dit moment juist nog hun debiteuren te hulp komen door af te zien van het nemen van incassomaatregelen. Dit betekent niet dat zij nu overhaast alsnog dergelijke maatregelen moeten nemen, maar wel dat zij moeten oppassen dat zij uit coulance jegens hun debiteuren de eigen onderneming niet in gevaar brengen. Continue monitoring van de ontwikkelingen, ook wat betreft de debiteurenpositie, is absolute noodzaak. Het is zaak niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat in actie te komen.

Sign up to our email digest

Click to subscribe or manage your email preferences.

SUBSCRIBE

Related Work Areas

Financial Services