Skip to main content
Insight

Dutch Franchise Act comes into force on 1 January 2021

Locations

Netherlands

Read this article in dutch

After having been passed by the upper house of the Dutch Parliament on 30 June 2020, on 3 December 2020 it was officially announced that the Dutch Franchise Act (DFA) will - as expected - enter into force on 1 January 2021.

The main objective of the DFA is to strengthen the position of franchisees in the so-called 'pre-competitive phase'. Its key features are:

  • the franchise law is mandatory

Deviations from the DFA to the detriment of franchisees established in the Netherlands are prohibited. Such deviating clauses will be invalid. Deviating clauses in breach of Article 920 DFA regarding goodwill and non-compete clauses are null and void. This applies even if the franchise agreement is governed by a foreign law.

  •  The pre-contractual exchange of information and "cooling off period"

There will be an obligation to disclose in a timely manner all information which may be reasonably relevant for the other party, and the franchisor must perform due diligence on the franchisee with regard to its entrepreneurial qualities and resources.

Prior to concluding the franchise agreement, the franchisor must grant the franchisee a "cooling off period" of at least 4 weeks to review all relevant information and assess its obligations and risks. During this period the terms of the agreement may not be changed to the detriment of the franchisee.

  •  Termination of a franchise relationship: goodwill and non-competition

The DFA provides that the franchise agreement must include a provision relating to goodwill. This goodwill arrangement should be clear on what goodwill is present in the franchise business, and how goodwill that is reasonably to be attributed to the franchisee will be remunerated.

Non-competition clauses will be limited to one year after termination and their scope may only cover the geographic territory where the franchisee was allowed to operate its business during the franchise relationship.

  •  Interim modification of an ongoing agreement or of the franchise formula

Prior consent of the majority of the franchisees in the Netherlands is required for certain actions by the franchisor which may significantly affect the franchisees, such as material changes to the franchise formula and policies.

  •  Consultations between franchisors and franchisees

Consultation between franchisor and franchisee will take place at least once per year.

Transition period

As of 1 January 2023, all franchise agreements must fully comply with the DFA. Until then, there is a transitional period for franchise agreements that were in force prior to 1 January 2021. The transitional period concerns some specific provisions, such as the right of consent, goodwill and the non-competition clause. During this relatively short transitional period the existing franchise agreements with Dutch franchisees must be aligned with the (mandatory) provisions of the DFA.


Dutch

Op 1 januari 2021 treedt de Wet franchise in werking

Op 3 december 2020 werd bekend gemaakt dat de Wet franchise, zoals al verwacht, op 1 januari 2021 in werking zal treden. De wet beoogt "de positie van franchisenemers in de precompetitieve fase te versterken".
Kernpunten zijn:

  • Dwingend recht

De franchiseregeling in het Burgerlijk Wetboek is van dwingend recht, waarvan niet ten nadele van de franchisenemer kan worden afgeweken, ook niet door keuze voor buitenlands recht.

  •  pre-contractuele informatieverstrekking en stand-still periode

Zowel de franchisegever als de franchisenemer moet de ander in de precontractuele fase en tijdens de looptijd tijdig alle relevante informatie te verstrekken die nodig is met het oog op het aangaan en de uitvoering van de franchiseovereenkomst. Voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst geldt een stand-still periode van ten minste vier weken, die is bedoeld als een termijn van beraad waarin de franchisenemer alle informatie tot zich door kan laten dringen en tot een weloverwogen besluit kan komen over het al dan niet ondertekenen van de aangeboden franchiseovereenkomst. In deze periode mag de franchisegever de aangeboden franchiseovereenkomst niet ten nadele van de franchisenemer wijzigen.

  •  Einde van de overeenkomst: goodwill en non-concurrentie

De franchiseovereenkomst moet in ieder geval bepalen: de wijze waarop vastgesteld wordt welke goodwill aanwezig is in de franchiseonderneming; alsmede dat en hoe goodwill die redelijkerwijs is toe te rekenen aan de franchisenemer bij beƫindiging van de franchiseovereenkomst voor vergoeding aan de franchisenemer in aanmerking komt.

Een non-concurrentiebeding is slechts geldig als het de duur van een jaar na het einde van de franchiseovereenkomst niet overschrijdt, en als de geografische reikwijdte niet ruimer is dan het gebied waarbinnen de franchisenemer de franchiseformule op grond van de franchiseovereenkomst mocht exploiteren.

  • Toestemming vereist voor ingrijpende wijzigingen

Voorafgaande instemming is nodig van ofwel een twee-derde meerderheid van het vertegenwoordigend orgaan van de franchisenemers, indien aanwezig, ofwel de franchisenemer, als een handeling van de franchisegever betreffende de franchiseformule of tot het ontwikkelen en exploiteren van een afgeleide formule dan wel een wijziging van de franchiseovereenkomst aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de exploitatie van de franchiseformule door de franchisenemer.

  •  Overleg tussen franchisegever en franchisenemer

Ten minste jaarlijks dient overleg plaats te vinden tussen de franchisegever en de franchisenemer.

Overgangstermijn

Per 1 januari 2023 moeten alle franchiseovereenkomsten volledig in overeenstemming met de wet zijn. Voor overeenkomsten die gesloten zijn voor 1 januari 2021 geldt voor sommige bepalingen een uitzondering, zoals wat betreft toestemming, goodwill en non-concurrentie. Gedurende de overgangstermijn moeten franchisegevers dus hun overeenkomsten in overeenstemming met de wet brengen.

Sign up to our email digest

Click to subscribe or manage your email preferences.

SUBSCRIBE