The EU's Digital Services Act: Now that it is here, what are its implications? | Fieldfisher
Skip to main content
Insight

The EU's Digital Services Act: Now that it is here, what are its implications?

Locations

Netherlands

On the 15 December 2020, the European Commission published its long-awaited proposal for a Digital Services Act (DSA). The European Parliament and Member States will discuss the proposal before it enters into force. This article provides an overview of the most important implications of the proposal.

 
Read this article in Dutch (below)

What does the DSA regulate?

Obligations are imposed on intermediaries when connecting consumers with goods, services and/or (online) content. The same rules will apply in across the EU and will enhance the market for digital services by stimulating cross-border digital trade and removing unnecessary legal burdens.

The DSA intends to provide incentives for companies to take adequate measures to protect users from illegal activities. It is important to note that the DSA is not replacing the e-Commerce Directive, but rather builds upon it and will apply next to the national implementations of the e-Commerce Directive.

The rules will apply within the EU single market, including those online intermediaries that offer services in the single market but are established outside of the EU.

What are the changes for EU citizens?

For users, it will become easier to flag illegal content, goods or services on online platforms. Users will also enjoy adequate online protection.

They must receive information about possible removal of content by platforms and must be able to contest removal. The platform rules regarding content moderation have to be more transparent and the same goes for the terms and conditions used by platforms.

Users must receive more information on targeted ads, such as: why users are targeted, who sponsored it and why it shows up on the platform. Users should also have the opportunity to opt-out from recommendations based on profiling.

What are the changes for businesses?

Most importantly, the DSA establishes an EU-wide framework, which cuts costs for online intermediaries to comply with all 27 Member States' individual legislations.

The DSA creates accessible and effective tools for flagging illegal activities that harm trade. Businesses are protected against erroneous removal of content, which will limit losses.

By creating a level playing field within the EU, it is possible for start-ups to grow because they can now gain access to the single market more easily and the same rules apply to the entire single market. 

What changes for platforms?

Online platforms have to comply with new and far-reaching transparency obligations to combat illegal content. When a platform decides to remove content, an explanation should be provided to the user.

Furthermore, platforms must publish detailed reports on removals and disabling illegal content. Another transparency measure involves the provision of clear and unambiguous information regarding the content moderation mechanisms used, algorithmic decision-making and human review.

Other obligations include providing information clarifying why ads are shown to users and why certain content is recommended to users. Platforms should also take adequate measures when they allow consumers to enter contracts with traders and platforms should ensure that traders can only offer products after Know Your Customer procedures have been performed.

Big platforms

In case a platform has more than 45 million monthly users, it must comply with additional measures.

There is an obligation to perform a risk analysis and use effective content moderation mechanisms to address the risks. Users must be given the opportunity to choose the parameters influencing decision-making algorithms and the opportunity to opt-out of profiling.

Big platforms need to appoint a dedicated compliance officer, who is responsible for compliance with the DSA.

Fines and Supervisory Authority

Non-compliance with the DSA can be sanctioned by a fine of up to 6% of the annual income or turnover of the provider of intermediary services and periodic penalty payments for ongoing infringements of up to 5% of the average daily turnover of the intermediary in the preceding financial year.

Member States will have to designate one or more competent authorities as responsible for the application and enforcement of the DSA.

While it is still unclear what the DSA will look like after the legislative processes have concluded, it is advisable to act now to consider the possible implications of the DSA on your business or platform.

This article was authored by Merel van Aar, technology, outsourcing and privacy associate and Ady van Nieuwenhuizen, intellectual property partner, in Fieldfisher’s Amsterdam office.

Please contact us should you require our advice
 

EU Digital Services Act: Wat zijn de gevolgen?

Op 15 december 2020 publiceerde de Europese Commissie haar langverwachte voorstel van wetgeving voor digitale diensten: de Digital Services Act (DSA). Het Europees Parlement en de lidstaten zullen het voorstel bespreken voordat het in werking treedt. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste gevolgen van het voorstel.

Wat regelt de DSA?

In de DSA worden verplichtingen opgelegd aan tussenpersonen op het moment dat zij goederen, diensten en/of (online) inhoud aanbieden aan consumenten. Dezelfde regels gaan in de hele EU gelden met als doel de markt voor digitale diensten te versterken door de grensoverschrijdende digitale handel te stimuleren en onnodige juridische lasten weg te nemen.

De DSA wil bedrijven stimuleren adequate maatregelen te nemen om gebruikers te beschermen tegen illegale activiteiten. Het is belangrijk te weten dat de DSA niet in de plaats komt van de e-Commerce richtlijn, maar daarop voortbouwt en naast de nationale implementaties van de e-Commerce richtlijn van toepassing zal zijn.

De regels zullen van toepassing zijn binnen de interne markt van de EU, met inbegrip van de tussenpersonen die digitale diensten aanbieden op de interne markt, maar die buiten de EU gevestigd zijn.

Wat zijn de veranderingen voor EU-burgers?

Voor gebruikers wordt het makkelijker illegale content, goederen of diensten op online platforms te signaleren. De gebruikers worden online beter beschermd.

Gebruikers gaan informatie ontvangen over mogelijke verwijdering van content door platforms en moeten de verwijdering van door hen geplaatste content kunnen aanvechten. De regels van het platform met betrekking tot toezicht op content moeten transparanter worden. Dit geldt ook voor algemene voorwaarden die door de platforms worden gehanteerd.

Gebruikers gaan meer informatie ontvangen over advertenties, zoals: waarom de advertenties aan de gebruikers gericht zijn, wie de advertenties heeft gesponsord en waarom de advertenties op het platform verschijnen. Gebruikers moeten ook de mogelijkheid hebben om af te zien van aanbevelingen op basis van profilering.

Wat zijn de veranderingen voor bedrijven?

Het belangrijkste is dat de DSA een algemeen wettelijk kader binnen de EU vaststelt, waardoor de kosten voor online-tussenpersonen verlaagd worden omdat bedrijven niet meer hoeven te voldoen aan de individuele wetgeving van alle 27 lidstaten.

De DSA creëert toegankelijke en doeltreffende instrumenten voor het markeren van illegale activiteiten die de grensoverschrijdende handel schaden. Een voorbeeld is dat bedrijven beschermd worden tegen foutieve verwijdering van content, waardoor eventuele verliezen beperkt worden.

Door binnen de EU een gelijk speelveld te creëren, kunnen startende ondernemingen groeien. Zij kunnen namelijk gemakkelijker toegang krijgen tot de interne markt en dezelfde regels gelden voor de hele interne markt.

Wat zijn de veranderingen voor platforms?

Online platforms moeten voldoen aan nieuwe en verregaande transparantieverplichtingen om illegale content te bestrijden. Wanneer een platform besluit content te verwijderen, moet de gebruiker hierover uitleg krijgen.

Daarnaast moeten platforms gedetailleerde rapporten publiceren over het verwijderen en het uitschakelen van illegale content. Een andere transparantieverplichting is het verstrekken van duidelijke en ondubbelzinnige informatie over de gebruikte mechanismen voor toezicht op content, algoritmische besluitvorming en menselijke beoordeling.

Andere verplichtingen omvatten het verstrekken van informatie die duidelijk maakt waarom advertenties aan gebruikers worden getoond en waarom bepaalde inhoud aan gebruikers wordt aanbevolen. Als platforms consumenten in staat stellen overeenkomsten met handelaren te sluiten moeten zij zorgen dat dit in een veilige online omgeving gebeurd. Daarnaast moeten platforms ervoor zorgen dat handelaren producten alleen kunnen aanbieden op het platform nadat de 'Know Your Customer' procedures zijn uitgevoerd.

Grote platforms

Als een platform meer dan 45 miljoen gebruikers per maand heeft, moet het voldoen aan aanvullende maatregelen.

Een van die maatregelen is de verplichting om een risicoanalyse uit te voeren en effectieve mechanismen voor toezicht op content te gebruiken om risico te beperken. Aan gebruikers moet de mogelijkheid geboden worden om parameters te kiezen die de besluitvormingsalgoritmen beïnvloeden en de mogelijkheid hebben om af te zien van profilering. Grote platforms moeten een speciale 'compliance officer' aanstellen, die verantwoordelijk is voor de naleving van de DSA.

Boetes en toezichthoudende autoriteit

Niet-naleving van de DSA kan worden bestraft met een boete van maximaal 6% van het jaarinkomen of de jaaromzet van de aanbieder van de diensten als tussenpersoon en met dwangsommen tot 5% van de gemiddelde dagomzet van de tussenpersoon in het voorgaande boekjaar.

De lidstaten zullen een of meer bevoegde autoriteiten moeten aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de toepassing en handhaving van de DSA.

Hoewel het nog steeds niet duidelijk is hoe de DSA eruit zal zien nadat de wetgevingsprocessen zijn afgerond, is het raadzaam alvast rekening te houden met mogelijke gevolgen van de DSA voor uw bedrijf of platform.
 

Sign up to our email digest

Click to subscribe or manage your email preferences.

SUBSCRIBE

Areas of Expertise

Technology and Data

Related Work Areas

Technology