Further flourishing of trade between the European Union and New Zealand | Fieldfisher
Skip to main content
Insight

Further flourishing of trade between the European Union and New Zealand

Locations

Netherlands

The Free Trade Agreement between the European Union and New Zealand.

Read this article in Dutch.

After the negotiations on the Free Trade Agreement began in June 2018 and the agreement between the European Union and New Zealand was concluded on 30 June 2022, the Free Trade Agreement will enter into force on 1 May 2024. The Free Trade Agreement (the 'Agreement') aims to strengthen the economic relations between the European Union (the 'EU') and New Zealand, and expand bilateral trade and investment. In part by facilitating economic opportunities for EU businesses, farmers, and consumers, and by utilising the strengthened economic partnership to help protect the environment and labour rights.

The Agreement eliminates tariffs on 100% of EU exports of goods and provides a level playing field for EU goods in the New Zealander market. It also facilitates EU companies to offer their services in New-Zealand and ensures that EU investors are treated the same way as New Zealand investor.

For New Zealand, it will become easier to export to the EU. For example, all industrial products New Zealand exports to the EU will enter the EU duty free, as will most agricultural products, such as kiwis, apples, and wine. Furthermore, the Agreement will facilitate increased opportunities for New Zealanders to offer their services in the EU, also on a temporary basis through their physical presence in EU member states, for instance as contractual service providers or as self-employed professionals.

According to an impact assessment, it is expected that trade between New Zealand and the EU will increase by 30% as a result of the Agreement. The trade in goods is expected to increase by 47%, and the services trade by 14%. By eliminating tariffs alone, companies could save €140 million in duties annually. In addition, EU investment in New Zealand could increase by more than 80%.

It is likely that, with regard to the trade of goods, the machinery, chemicals, motor vehicles (parts), and electrical and electronic machinery sectors will benefit the most from the Agreement. With regard to the services trade, the sectors that are expected to benefit the most from the Agreement are the telecommunications, maritime transport, and financial services sectors.

Dutch

Verdere bloei van de handel tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland

De vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland

Nadat de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst (Free Trade Agreement) in juni 2018 van start zijn gegaan en de overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op 30 juni 2022 is gesloten, treedt de vrijhandelsovereenkomst op 1 mei 2024 in werking. De vrijhandelsovereenkomst (hierna ook: de "Overeenkomst") heeft tot doel de economische betrekkingen tussen de Europese Unie (hierna: de "EU") en Nieuw-Zeeland te versterken, en de bilaterale handel en investeringen uit te breiden. Onder meer door economische kansen te creëren voor bedrijven, boeren en consumenten in de EU, en door de nauwere economische samenwerking te gebruiken om het milieu en de rechten van werknemers te beschermen.

De Overeenkomst heft tarieven op voor 100% van de EU-uitvoer van goederen en zorgt voor gelijke concurrentievoorwaarden voor EU-goederen op de Nieuw-Zeelandse markt. De Overeenkomst maakt het ook gemakkelijker voor bedrijven uit de EU om hun diensten aan te bieden in Nieuw-Zeeland, en zorgt ervoor dat investeerders uit de EU op dezelfde manier worden behandeld als investeerders uit Nieuw-Zeeland.

Voor Nieuw-Zeeland wordt het gemakkelijker om naar de EU te exporteren. Alle industrieproducten die Nieuw-Zeeland naar de EU exporteert komen bijvoorbeeld rechtenvrij de EU binnen, net als de meeste landbouwproducten, zoals kiwi's, appels en wijn. Bovendien zal de Overeenkomst Nieuw-Zeelanders meer mogelijkheden bieden om hun diensten in de EU aan te bieden, ook op tijdelijke basis waarbij zij fysiek aanwezig zijn in EU-landen, bijvoorbeeld als contractuele dienstverlener of als zelfstandige professional.

Volgens een effectbeoordeling zal de handel tussen Nieuw-Zeeland en de EU naar verwachting met 30% toenemen als gevolg van de Overeenkomst. De handel in goederen zal naar verwachting met 47% toenemen en de dienstenhandel met 14%. Alleen al door het afschaffen van tarieven zouden bedrijven jaarlijks 140 miljoen euro kunnen besparen. Bovendien zouden de EU-investeringen in Nieuw-Zeeland met meer dan 80% kunnen toenemen.

Wat de handel in goederen betreft, zullen de sectoren machines, chemicaliën, motorvoertuigen, motorvoertuig onderdelen, en elektrische en elektronische machines waarschijnlijk het meest profiteren van de Overeenkomst. Wat de handel in diensten betreft, zullen de sectoren telecommunicatie, zeevervoer en financiële diensten naar verwachting het meest profiteren van de Overeenkomst.

Areas of Expertise

Dispute Resolution