European Parliament adopts its position on the Corporate Sustainability Due Diligence Directive | Fieldfisher
Skip to main content
Insight

European Parliament adopts its position on the Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Locations

Netherlands

Read this article in Dutch.

The proposal for the European Corporate Sustainability Due Diligence Directive was published by the European Commission on February 23, 2022. The proposed rules will oblige companies operating in the EU to identify environmental and human rights risks throughout their supply chains and take steps to mitigate them.

On 1 June 2023, the European Parliament took a momentous step to address escalating global concerns surrounding environmental degradation and human rights abuses. The European Parliament diverges from the European Commission on certain topics. For a comprehensive overview of the amendments to the European Commission's proposal, please refer to the following link: TA (europa.eu).

This monumental stride involves the adoption of a ground-breaking directive, which establishes exhaustive guidelines for corporate sustainability due diligence.

The proposed rules mandate that companies identify, prevent, and, if necessary, mitigate any adverse effects their activities may have on human rights and the environment.

This includes issues such as child labour, slavery, labour exploitation, pollution, environmental degradation, and biodiversity loss.

Additionally, companies must monitor and evaluate the impact of their value-chain partners, encompassing not only suppliers but also sales, distribution, transportation, storage, waste management, and other relevant areas.

The new regulations will apply to EU-based companies, regardless of their industry, including financial services, provided they have over 250 employees and a global turnover exceeding 40 million euro.

Parent companies with over 500 employees and a global turnover exceeding 150 million euro will also fall under these requirements. Non-EU companies will be included if their turnover exceeds 150 million euro, with at least 40 million euro generated within the EU.

Directors' responsibilities and stakeholder engagement

Companies will be obligated to establish a transition plan to limit global warming to 1.5°C in line with the Paris Agreement.

For larger companies employing over 1000 individuals, achieving the targets set in the plan will influence a director's variable remuneration, such as bonuses.

The new regulations also necessitate companies to engage with those affected by their actions, including human rights and environmental activists.

Implementing a grievance mechanism and regularly assessing the effectiveness of their due diligence policy are further requirements.

Sanctions and supervisory framework

Companies that fail to comply with the regulations will face liability for damages and potential sanctions from national supervisory authorities designated by the Member States.

Sanctions may involve actions such as public exposure of non-compliant companies ("naming and shaming"), removal of their goods from the market, or fines amounting to at least 5% of their net worldwide turnover.

Non-EU companies that do not comply with these rules will be prohibited from participating in public procurement within the EU.

According to the adopted text, the new obligations will take effect after a period of three or four years, depending on the size of the company. Smaller companies will be allowed to postpone the implementation of the new rules for an additional year.

With the European Parliament having approved its stance, discussions with Member States regarding the final text of the legislation can now commence. 

Dutch

Het voorstel voor de Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive is op 23 februari 2022 door de Europese Commissie gepubliceerd. Die regels hebben betrekking op bedrijfsmatige duurzaamheids-due-diligence, als reactie op toenemende wereldwijde zorgen over milieudegradatie en schendingen van mensenrechten.
 
Op 1 juni 2023 heeft het Europees Parlement haar standpunt aangenomen. Het Europees Parlement vaart ten aanzien van bepaalde onderwerpen een andere koers dan de Europese Commissie. Zie voor een volledig overzicht van de amendementen op het voorstel van de Europese Commissie de volgende link: TA (europa.eu).

Bedrijven zullen verplicht zijn om de negatieve impact van hun activiteiten op mensenrechten en het milieu te identificeren en, indien nodig, te voorkomen, beëindigen of verminderen, zoals kinderarbeid, slavernij, uitbuiting van arbeid, vervuiling, milieudegradatie en verlies van biodiversiteit. Ze zullen ook de impact van hun waardeketenpartners moeten monitoren en beoordelen, inclusief niet alleen leveranciers, maar ook verkoop, distributie, transport, opslag, afvalbeheer en andere gebieden.

De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op in de EU gevestigde bedrijven, ongeacht hun sector, inclusief financiële diensten, met meer dan 250 werknemers en een wereldwijde omzet van meer dan 40 miljoen euro, evenals op moederbedrijven met meer dan 500 werknemers en een wereldwijde omzet van meer dan 150 miljoen euro. Niet-EU-bedrijven met een omzet hoger dan 150 miljoen euro, waarvan minstens 40 miljoen euro in de EU is gegenereerd, zullen ook worden opgenomen.

Plicht van zorg van bestuurders en betrokkenheid van het bedrijf bij belanghebbenden

Bedrijven zullen een overgangsplan moeten implementeren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C in overeenstemming met het Akkoord van Parijs, en in het geval van grote bedrijven met meer dan 1000 werknemers zal het behalen van de doelen van het plan invloed hebben op de variabele beloning van bestuurders (bijvoorbeeld bonussen). De nieuwe regels vereisen ook dat bedrijven zich engageren met degenen die getroffen worden door hun handelingen, inclusief mensenrechten- en milieuactivisten, een klachtenmechanisme invoeren en regelmatig de effectiviteit van hun due diligence-beleid monitoren.

Sancties en toezichtmechanisme

Niet-conforme bedrijven zullen aansprakelijk worden gesteld voor schade en kunnen worden bestraft door nationale toezichthoudende autoriteiten. Sancties omvatten maatregelen zoals openbaarmaking van de naam van het bedrijf ("naming and shaming"), het uit de markt halen van goederen van het bedrijf of boetes van ten minste 5% van haar netto wereldomzet. Niet-EU-bedrijven die niet aan de regels voldoen, kunnen niet meedingen met overheidsopdrachten in de EU.

Volgens de aangenomen tekst zullen de nieuwe verplichtingen van kracht worden na drie of vier jaar, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Kleinere bedrijven kunnen de toepassing van de nieuwe regels met nog een jaar uitstellen.

Nu het Europees Parlement zijn standpunt heeft aangenomen, kunnen de onderhandelingen met de lidstaten over de definitieve tekst van de wetgeving van start gaan.

 

Areas of Expertise

Corporate