Entry into force of the Dutch Investments, Mergers and Acquisitions Security Screening Act | Fieldfisher
Skip to main content
Insight

Entry into force of the Dutch Investments, Mergers and Acquisitions Security Screening Act

Locations

Netherlands

Read this article in Dutch.

The new legislation imposes new duties on investors considering investing in certain critical sectors of the Dutch economy.

On 1 June 2023, the Dutch Investments, Mergers and Acquisitions Security Screening Act entered into force.
The new legislation imposes on investors considering investing in certain critical sectors of the Dutch economy a duty to (i) report on that investment and (ii) to undergo a security screening.

The duty to report investments in certain critical sectors of the economy started on 1 June 2023, but the Dutch Minister of Economic Affairs has until 1 February 2024 to perform a security screening on investments that took place after 8 September 2020, when the Act was first announced.

The Act recognises multiple categories of companies for which the duty to report and security screening is introduced when an investment is made. These include corporate campuses, providers of essential services/goods like port areas or financial market infrastructure and companies active in the field of sensitive technology, for example military goods, dual use products or the semiconductor industry.

The duty to report is invoked when an investor will acquire control of the target company. If the technology is recognised as highly sensitive, significant influence is enough to invoke the duty to report. The duty to report lies on the target company as well as the investor.

The security screening will consist of an assessment of the risk the investment poses to national security, which in this Act includes maintaining the continuity of vital processes; preserving the integrity and exclusivity of information of critical or strategic significance for the Netherlands; and preventing undesirable strategic dependencies of the Netherlands on other countries.

The Act provides the Dutch Minister of Economic Affairs with various options to control a possible threat to national security if he decides that the investment poses such a threat, including placing certain parts of the target company that are part of vital processes in a separate subsidiary established in the Netherlands or prohibiting the investment altogether.

If an investment has been made without authorisation, some investments will be void, depending on the nature of the investment and the courses of action taken. If an unauthorised investment is not void, the Dutch Minister of Economic Affairs has the authority to undo the investment and to appoint professionals to replace the board of the target company, prohibiting the investor from using its influence.

The Act will impact investors and target companies in critical sectors of the Dutch economy with more paperwork and a longer timetable for investments.

In these circumstances, a thorough understanding of the activities of the target company and an adequate picture of the investor will be even more crucial. 

Dutch

De inwerkingtreding van de Wet Veiligheidstoets Investeringen, Fusies en Overnames

Op 1 juni 2023 is de wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames in werking getreden.

De nieuwe wetgeving legt een (i) meldplicht en (ii) een plicht om een veiligheidstoets te ondergaan op aan investeerders die overwegen om te investeren in bepaalde vitale sectoren van de Nederlandse economie.

De plicht om investeringen in bepaalde vitale sectoren van de economie te melden geldt vanaf 1 juni 2023, maar de Minister van Economische Zaken heeft tot 1 februari 2024 de tijd om een veiligheidstoets uit te voeren op investeringen die plaats hebben gevonden na 8 september 2020, toen de wet voor het eerst werd aangekondigd.

De wet onderscheidt meerdere categorieën van bedrijven voor wie de meldplicht en veiligheidstoets wordt geïntroduceerd als een investering gedaan wordt, onder andere bedrijfscampussen, aanbieders van essentiële diensten/goederen zoals havengebieden of infrastructuur van de financiële markt en bedrijven actief op het gebied van sensitieve technologie, bijvoorbeeld militaire goederen, goederen voor tweeërlei gebruik of de halfgeleiderindustrie.

De meldplicht is van toepassing als een investeerder controle krijgt over de doelonderneming. Als de technologie aangemerkt wordt als zeer sensitief, dan is significante invloed genoeg om de meldplicht te doen ontstaan. De meldplicht ligt zowel bij de doelonderneming als bij de investeerder.

De veiligheidstoets zal bestaan uit een beoordeling van het risico dat de investering vormt voor de nationale veiligheid, wat in de wet inhoudt het behoud van de continuïteit van essentiële processen, het behoud van de integriteit en exclusiviteit van voor Nederland essentiële of strategische informatie en het voorkomen van ongewilde strategische afhankelijkheden van Nederland ten opzichte van andere landen.

De wet biedt de Minister van Economische Zaken diverse mogelijkheden om een potentieel risico voor de nationale veiligheid te controleren, zoals het plaatsen van bepaalde delen van de doelonderneming in een aparte dochteronderneming die in Nederland gevestigd is of het in zijn geheel verbieden van de investering.

Als een investering zonder toestemming heeft plaatsgevonden, zullen sommige investeringen nietig zijn, afhankelijk van de aard van de investering en de gang van zaken. Als een ongeoorloofde investering niet nietig is, heeft de Minister van Economische Zaken de bevoegdheid om de investering ongedaan te maken en deskundigen aan te wijzen die het bestuur van de doelonderneming zullen vervangen, zodat de investeerder zijn invloed niet kan uitoefenen.

De wet zal voor investeerders en doelondernemingen in vitale sectoren van de Nederlandse economie extra papierwerk en een langere tijdsplanning voor investeringen opleveren. Grondig begrip van de activiteiten van de doelonderneming en een adequaat beeld van de investeerder worden hierdoor nog belangrijker.

 

Areas of Expertise

Mergers and Acquisitions