Emergency measure for corporate service providers regarding providing services to clients in Russia | Fieldfisher
Skip to main content
Insight

Emergency measure for corporate service providers regarding providing services to clients in Russia and Belarus

Locations

Netherlands

Read this article in Dutch

Dutch trust offices or better known as corporate service providers (trustkantoren) provide trust services, such as acting as a trustee, providing correspondence addresses to companies in the Netherlands, acting as a managing director and other administrative services, for example keeping records and assisting with tax returns.

In order to provide such services in the Netherlands, a permit from the central bank of the Netherlands – De Nederlandsche Bank – is required. The supervision of these corporate service providers is regulated by the Act on the Supervision of Trust Offices (Wet toezicht trustkantoren; the Act).

In light of the ongoing events in Ukraine, the European Union has imposed various sanctions on Russia in response to the violation of Ukraine's sovereignty, acts of violence and violation of international law. These sanctions are aimed at changing the policy of the Russian regime and at stopping the conflict. This is to be achieved by restricting Russia's access to financial markets and restricting financial flows from or to Russia. In view of Belarus' role in the acts of violence by Russia, similar actions have been extended to Belarus.
 
In order to support the sanctions imposed by the European Union, the Dutch government has considered whether additional national rules can be introduced to restrict financial flows from and to Russia. In this light, the government has considered it desirable to prohibit trust services to clients based or residing in the Russian Federation and the Republic of Belarus. A bill that amends the Act which would implement this measure, has now been submitted to the Dutch House of Representatives (the bill).
 
The bill introduces a new article 23a for the Act. This article prohibits corporate services providers from providing trust services if a client, a target company, an ultimate beneficial owner of a client and an ultimate beneficial owner of a target company is resident or established, or has its registered office in the Russian Federation or the Republic of Belarus. However, if such client or beneficial owner is a natural person who is a national of a member state of the European Union, the European Economic Area or Switzerland, or holds a residence permit for one of these states, the prohibition will not apply.

If a corporate service provider would not comply with this regulation, it would be considered an economic offence. This may result in a fine of up to € 90,000 being imposed.
 
Upon the entering into effect of the new act, corporate service providers with their registered office in the Netherlands would have to comply with the measure within four weeks.
 
The bill is yet to be discussed by the House of Representatives.

Dutch

SPOEDMAATREGEL VOOR TRUSTKANTOREN VOOR DIENSTVERLENING AAN CLIËNTEN IN RUSLAND EN BELARUS
 
Trustkantoren in Nederland verlenen zogenaamde trustdiensten. Daarbij kan gedacht worden aan onder andere het optreden als trustee, het verstrekken van correspondentieadressen aan vennootschappen in Nederland, het optreden als bestuurder en andere administratieve diensten, bijvoorbeeld het bijhouden van administraties en het assisteren bij belastingaangiften. Om dergelijke diensten in Nederland te mogen verlenen, is een vergunning van De Nederlandsche Bank vereist. Het toezicht op deze zakelijke dienstverleners is geregeld in de Wet toezicht trustkantoren (de Wet).
 
In het licht van de aanhoudende gebeurtenissen in Oekraïne heeft de Europese Unie verschillende sancties opgelegd aan Rusland als reactie op diens schending van de soevereiniteit van Oekraïne, gewelddaden en schendingen van het internationaal recht. Deze sancties zijn erop gericht het beleid van het Russische regime te veranderen en een einde te maken aan het conflict. Dit moet worden bereikt door de toegang van Rusland tot de financiële markten te beperken en de financiële stromen van of naar Rusland te beperken. Gezien de rol van Belarus in de gewelddaden van Rusland, zijn soortgelijke acties ook tegen Belarus ingesteld.
 
Om de door de Europese Unie opgelegde sancties te ondersteunen, heeft de regering overwogen of er aanvullende nationale regels kunnen worden ingevoerd om de financiële stromen van en naar Rusland te beperken. Daarom acht de regering het wenselijk trustdiensten te verbieden aan cliënten die zijn gevestigd of woonachtig zijn in de Russische Federatie en de Republiek Belarus. Een wetsvoorstel tot wijziging van de wet ter uitvoering van deze maatregel, is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer (het wetsvoorstel).
 
Het wetsvoorstel introduceert voor de Wet een nieuw artikel 23a. Dit artikel verbiedt trustkantoren trustdiensten te verlenen indien een cliënt, een doelvennootschap, een uiteindelijk belanghebbende van een cliënt en een uiteindelijk belanghebbende van een doelvennootschap woonachtig of gevestigd is, of zijn statutaire zetel heeft in de Russische Federatie of de Republiek Belarus. Als een dergelijke cliënt of uiteindelijke begunstigde echter een natuurlijke persoon is die de nationaliteit bezit van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, of in het bezit is van een verblijfsvergunning voor een van deze staten, is het verbod niet van toepassing.

Mocht een trustkantoor zich niet aan deze maatregel houden, dan wordt dat beschouwd als een economisch delict. Dit kan leiden tot een boete van maximaal € 90.000,00.
 
Als de nieuwe wet in werking treedt, zouden trustkantoren binnen vier weken aan de maatregel moeten voldoen.
 
Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer worden behandeld.
 

 

Areas of Expertise

Corporate