Amended advertising rules for online games of chance in the Netherlands | Fieldfisher
Skip to main content
Insight

Amended advertising rules for online games of chance in the Netherlands

Locations

Netherlands

Read this article in Dutch.

You may have noticed that some websites require you to click a box confirming that you are over the age of 24 or under the age of 24. This is due to new rules for gambling advertising that came into effect in the Netherlands on 1 July 2023.

After the Dutch government announced that the gambling market would open up in October 2021, multiple providers of online games of chance tried to obtain a licence.

Online games of chance encompass online casinos, betting on online soccer games and horse racing. In the meantime, the number of game providers, participants and advertisements for games of chance increased.

These developments resulted in stricter requirements for online games of chance advertisements. In this blog, we will first discuss what happened since the opening up of the Dutch online gambling market; the new advertising rules; and finally the enforcement of these rules by the Dutch Gaming Authority.

What happened?

The Dutch market for betting on online games of chance was opened up on 1 October 2021. This meant that providers of gambling services had to comply with specific advertising rules laid down in the Dutch advertising code for online games of chance.

This code provided guidance for providers on how to promote online games of chance. For example, advertisements should not be aimed at minors or vulnerable groups of people and therefore could only be shown during a certain time period.

This code did not prevent providers of online games of chance from setting aside a large budget for advertisements and Dutch celebrities were an important factor in those advertisements.

Examples include former soccer players such as Wesley Sneijder and Andy van der Meijde, but models and influencers made appearances as well.

Another consequence of the legalisation of online games of chance was that providers were sponsoring more sports teams, especially football teams.

In the months following the opening of the Dutch market, it quickly became apparent that an ever-increasing group of Dutch citizens participated in online games of chance.

Of the 762,000 online gamblers, more than half did not gamble before and the vast majority are young adults – a group that should have been protected from online games of chance advertisements.

Hence, the Dutch government intervened and announced new advertising rules.

New advertising code for online games of chance

As of 1 July 2023, advertisements for online games of chance may no longer target minors, persons between the ages of 18 and 24 (young adults) and persons who have excluded themselves from participation.

In addition, advertising in games or on websites and applications where games are offered will not be allowed.

Another drastic measure is the prohibition on advertising on TV, radio, newspapers, magazines and advertisements in public places and buildings. The latter includes billboards but also advertisements in cafes or sports canteens.

In addition, providers may not incorporate advertising in messages about player behaviour or as part of addiction prevention to players.

Use of of Dutch celebrities and sponsorship

Whereas previously providers could use (former) athletes, models and influencers, the new rules explicitly rule out this possibility. The same applies to the sponsorship of professional athletes.

As the Dutch government considers sponsorship to be a form of untargeted advertising, sponsoring is also restricted.

Sports teams sponsored by online games of chance betting service providers are subject to a transition period. Namely, they are still allowed to be sponsored until 1 July 2025 if they entered into such sponsorship contracts before 1 July 2023.

A similar arrangement applies to events, although these may only be sponsored until 1 July 2024.

Enforcement by the Netherlands Gaming Authority

Since the market opened up in October 2021, the Dutch Gaming Authority has imposed several fines on online gaming providers for violations of the old advertising code for online games of chance.

The most recently published fine was €400,000 and was imposed on Bingoal Nederland B.V. for targeting advertisements at young adults. In the past, a similar fine was imposed on TOTO for advertising its online games of chance to young adults via push messages and emails.

If you have any questions about what the changed rules mean for your business, please contact us.

Dutch

Veranderde regels voor online kansspelreclame in Nederland

Het is u wellicht opgevallen dat u op sommige websites een invulhokje dient aan te klikken waarmee u bevestigt dat u ouder dan 24 jaar of jonger dan 24 jaar bent. Dit is het gevolg van de veranderde regels voor kansspelreclame die in werking zijn getreden op 1 juli 2023.

Nadat het in april 2021 mogelijk werd voor aanbieders om vergunningaanvragen in te dienen voor online kansspelen – o.a. online casino's, weddenschappen op online voetbalwedstrijden en paardenrennen – nam het aantal spelaanbieders, deelnemers en reclames voor kansspelen toe. Deze ontwikkelingen zorgde ervoor dat per 1 juli van dit jaar strengere eisen gelden voor kansspelreclame. In dit blog gaan we allereerst in op de aanleiding van de nieuwe regels. Vervolgens komen de nieuwe regels aan bod en ten slotte de handhaving van de reclameregels door de Nederlandse Kansspelautoriteit.

Aanleiding

De Nederlandse markt voor online kansspelen opent op 1 oktober 2021. Aanbieders moeten in overeenstemming handelen met de reclamecode voor online kansspelen. Deze code bepaalt de wijze waarop aanbieders kansspelen mogen promoten. Zo mochten reclames niet gericht worden op minderjarigen en mochten ze alleen getoond worden tussen bepaalde tijdstippen. Dit weerhield aanbieders van online kansspelen er niet van om veel budget vrij te maken voor reclames waarin Bekende Nederlanders vaak een rol speelden. Voorbeelden zijn oud-voetballers, zoals Wesley Sneijder en Andy van der Meijde maar ook andere BN'ers deden een duit in het zakje. Een ander gevolg van de legalisatie van online kansspelen was dat steeds meer sportteams en dan met name voetbalclubs gesponsord worden door aanbieders van online kansspelen.

In de maanden na de opening van de gokmarkt bleek al snel dat een steeds groter wordende groep Nederlanders meedeed met online kansspelen. Van de 762.000 online gokkers gokte meer dan de helft voorheen niet en was ook het overgrote deel jongvolwassen, terwijl deze groep juist beschermd moest worden tegen (reclame voor) online kansspelen. De reclamecode voor online kansspelen diende juist hen te beschermen. Vandaar dat de Nederlandse regering besloot om in te grijpen en nieuwe reclameregels aankondigde.

Nieuwe reclamecode voor online kansspelen

Per 1 juli 2023 mogen reclames voor online kansspelen niet meer gericht zijn op minderjarigen, personen tussen de 18 en 24 jaar (jongvolwassenen) en personen die zich hebben uitgesloten van deelname. Daarnaast is het niet toegestaan om reclame te maken in games of op websites en in applicaties waar games worden aangeboden. Een andere ingrijpende maatregel is het verbod op het maken van reclame op TV, radio, kranten, tijdschriften en reclames op openbare plaatsen en gebouwen. Bij het laatste moet gedacht worden aan billboards en aan reclames in cafés of in sportkantines. Daarnaast is het van belang dat dat aanbieders geen reclame-uitingen verwerken in berichten over speelgedrag van spelers of in het kader van verslavingspreventie aan spelers.

Gebruik van BN'ers en sponsoring

Waar aanbieders voorheen gebruik konden maken van (oud-)sporters, modellen en influencers is deze wetgeving zo aangepast dat dit niet langer is toegestaan. Hetzelfde geldt voor de sponsoring van professionele sporters. Sponsoring is namelijk een vorm van ongerichte reclame en wordt daarom aan banden gelegd. Voor de sportteams die zich laten sponsoren door online kansspelaanbieders geldt een overgangsperiode. Zij mogen namelijk nog tot 1 juli 2025 zich laten sponseren als zij dergelijke sponsorcontracten waren aangegaan voor 1 juli 2023. Voor evenementen geldt een vergelijkbare regeling. Alleen mogen zij tot 1 juli 2024 zich laten sponsoren door online kansspelaanbieders.

Handhaving door de Nederlandse Kansspelautoriteit

Sinds de opening van de Nederlandse markt heeft de Nederlandse Kansspelautoriteit enkele boetes opgelegd aan online kansspelaanbieders vanwege overtredingen van de oude reclamecode voor online kansspelen. De meest recent gepubliceerde boete bedroeg EUR 400.000 en werd opgelegd aan Bingoal Nederland B.V. doordat het bedrijf reclames richtte op jongvolwassenen. In het verleden is een vergelijkbare boete opgelegd aan TOTO doordat zij via pushberichten en e-mails reclame maakte voor haar online kansspelen onder jongvolwassenen.

Heeft u vragen over wat de veranderde regels voor u betekenen? Neem dan vooral contact met ons op.
 

Related Work Areas

Retail and Consumer