1 January 2023: deadline for implementing the Franchise Act | Fieldfisher
Skip to main content
Insight

1 January 2023: deadline for implementing the Franchise Act

Locations

Netherlands

Read this article in Dutch

On 1 January 2021, the Franchise Act came into force. This Act is of mandatory law for franchise companies in the Netherlands, which may not be deviated from to the detriment of the franchisee. Key points of this Act are:

  • pre-contractual disclosure and stand-still period;
  • end of agreement: goodwill and non-competition;
  • consent to substantial changes; and
  • consultation between franchisor and franchisee.

In a previous blog Dutch Franchise Act comes into force on 1 January 2021 these topics are addressed in more detail.

Importantly, the provisions regarding non-competition, goodwill and consent in respect of franchise agreements entered into before 1 January 2021, will take effect as of 1 January 2023 (the other provisions took effect immediately with the Act coming into force). This means that the two-year transition period is nearing its end and by 1 January 2023, all franchise agreements must be in full compliance with the Franchise Act.

The sanction for failing to comply with the Act is that the relevant conflicting provision is void. For example, if a non-competition clause exceeds the duration of one year after the end of the franchise agreement, the franchisor cannot invoke it at all. Furthermore, the absence of a valid provision on goodwill has the effect that discussions may –and most likely: will- arise as to whether the franchisee is entitled to goodwill, and if so, to what extent. In the absence of a provision in the franchise agreement on consent for substantial changes, it is important to realise that any change in e.g. the franchise formula requires the consent of the franchisee(s) (irrespective of the magnitude of its impact on the franchisee); this can have a huge crippling effect on the business of both the franchisee and franchisor.

The above underlines the importance of bringing franchise provisions (to which the transitional law applies) in line with the Franchise Act before 1 January 2023.  Should you have any questions about this, please do not hesitate to contact Marcel Willems or Elisabeth Bulder.
 
Dutch

1 januari 2023: deadline voor het implementeren van de Wet franchise

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden. Deze wet is van dwingend recht voor franchiseondernemingen in Nederland, waarvan niet ten nadele van de franchisenemer kan worden afgeweken. Kernpunten van deze wet zijn:

  • pre-contractuele informatieverstrekking en stand-still periode;
  • einde van de overeenkomst: goodwill en non-concurrentie;
  • toestemming voor ingrijpende wijzigingen; en
  • overleg tussen franchisegever en franchisenemer.

In onze eerdere blog Dutch Franchise Act comes into force on 1 January 2021 zijn deze onderwerpen nader aan de orde gekomen.

Van belang is dat de bepalingen wat betreft non-concurrentie, goodwill en toestemming ten aanzien van franchiseovereenkomsten die vóór 1 januari 2021 zijn gesloten, per 1 januari 2023 van kracht worden (de overige bepalingen werden direct met het in werking treden van de wet van kracht). Dit betekent dat de overgangsperiode van twee jaar bijna ten einde is en dat per 1 januari 2023 alle franchiseovereenkomsten volledig in overeenstemming moeten zijn met de Wet franchise.

De sanctie op het niet in overeenstemming brengen met de wet, is dat de desbetreffende strijdige bepaling nietig is. Indien een concurrentiebeding bijvoorbeeld de duur van een jaar na het einde van de franchiseovereenkomst overschrijdt, kan de franchisegever hierop in het geheel geen beroep doen. Voorts heeft het ontbreken van een geldige bepaling over goodwill tot gevolg dat discussie kan –en naar alle waarschijnlijkheid zal-  ontstaan over de vraag of de franchisenemer recht heeft op goodwill, en zo ja, in welke omvang. Indien een bepaling over toestemming voor ingrijpende wijzigingen in de franchiseovereenkomst ontbreekt, is van belang te beseffen dat voor elke wijziging in bijvoorbeeld de franchiseformule instemming van de franchisenemer(s) vereist is (ongeacht de grootte van de impact hiervan op de franchisenemer); dit kan een enorm verlammend effect hebben op de onderneming van zowel de franchisenemer als franchisegever.

Het bovenstaande onderstreept het belang om vóór 1 januari 2023 franchisebepalingen (waarop het overgangsrecht van toepassing is) in overeenstemming te brengen met de Wet Franchise. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact op met Marcel Willems of Elisabeth Bulder.