A new Dutch Media Act: what has changed? Consequences for vloggers? | Fieldfisher
Skip to main content
Insight

A new Dutch Media Act: what has changed? Consequences for vloggers?

Locations

Netherlands

On November 1st 2020, the new Dutch Media Act came into force due to the implementation of the revised directive on Audiovisual Media Services (AVMSD). This article provides an overview of the most important changes.
 

Video sharing platform service

The main purpose of the service is devoted to providing programmes, user-generated videos, or both to the public for which the video sharing platform provider does not have editorial responsibility, in order to entertain or educate. These platforms are obliged to take adequate measures in order to clarify if the content shown contains advertisements, sponsorships or other kinds of commercial activities. An example of such a platform is YouTube. The supervisory authority that is located in the same country as the video sharing platform provider will be the competent authority and can issue fines or other measures. The supervisory authorities will work together in order to guarantee a uniform application of the AVMSD.

Commercial media services on demand

The new act will have major consequences for commercial media services on demand, like possibly YouTube but also vloggers. The following criteria are used to determine whether a vlogger qualifies as a media service on demand: (i) the main goal of the service is to show videos; (ii) the service has a mass media character; (iii) it is an economic service; (iv) the provider of the service determines the content of the videos; and (v) the videos are available through a catalogue. If all these criteria are fulfilled then the provider of the commercial service on demand falls under the authority of the Dutch Media Commissioner.

Vloggers are able to influence their public by showing all different kinds of products in their videos.  People are more willingly to buy the shown products after viewing the vlogs. The new Media Act prohibits vloggers to encourage their viewers to buy or hire products or services shown in the video through specific recommendations. Furthermore, vloggers cannot pay excessive attention to products in their videos. At the beginning and at the end of a vlog it is mandatory to state that the vlog contains an advertisement. Especially children are vulnerable and do not always recognise whether a vlog contains an advertisement or not. Vlogs that target children younger than the age of 12 cannot show any sponsored content or advertisements. Vloggers are also obliged to store their videos for at least two weeks in order for the Media Commissioner to be able to file request and check whether there have been any violations.
 
However, some issues remain unclear. It still has to be determined whether a platform such as Instagram qualifies as a video sharing platform in order for the social media giant to fall under the scope of the new media regulation. There is a chance that content on Instagram will fall outside the scope of the aforementioned rules. Another issue is whether the Dutch Media Commissioner can successfully uphold the new rules regarding content on platforms such as YouTube, since it is an American company.  These issues are still to be addressed at EU level.

Protection of minors

The new Media Act also lays down rules regarding the protection of minors. Video sharing platform providers need to take adequate measures in order to protect minors. Platforms such as Netflix have to classify videos and need to put parental control systems in place. Other adequate measures might be necessary to protect viewers against content that might incite violent behaviour or the spreading of illegal content.

Still no end in sight

Right now, there are still some uncertainties to be dealt with. On EU level, it is necessary to determine what platforms fall within the scope of the new rules and which supervisory authorities are competent to uphold the new rules.

Please contact us should you require our advice.
 


Een nieuwe Mediawet: gevolgen voor vloggers en wat gaat er wijzigen?

Op 1 november 2020 is de nieuwe Mediawet in werking getreden als gevolg van de implementatie van de herziening van de Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Videoplatformdiensten

Het hoofddoel van de dienst of een losstaand deel van de dienst bestaat in het aanbieden van programma's, door gebruikers gegenereerde video's, of beide, aan het algemene publiek, waarvoor de aanbieder van het videoplatform geen redactionele verantwoordelijkheid draagt, ter informatie, vermaak of educatie en waarvan de organisatie wordt bepaald door de aanbieder van het videoplatform, denk aan de rangschikking van de aangeboden content. Deze platforms zijn verplicht om bepaalde maatregelen te nemen om aan te kunnen tonen dat content advertenties, sponsoring of andere commerciële activiteiten bevat. Een voorbeeld van een dergelijk platform is YouTube. De vraag welke toezichthouder bevoegd is, hangt af van het land waar de videoplatformdienstaanbieder gevestigd is. Er zal op Europees niveau worden samengewerkt tussen de verschillende toezichthouders om ervoor te zorgen dat een coherent beleid wordt gevoerd.

Commerciële diensten op aanvraag; consequenties voor vloggers?

De nieuwe Mediawet zal grote consequenties met zich meebrengen voor commerciële diensten op aanvraag, zoals mogelijk YouTube of vloggers. Er zijn een aantal criteria aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of sprake is van een commerciële dienst op aanvraag: (i) het hoofddoel is het aanbieden van video's; (ii) de dienst heeft een massa mediaal karakter; (iii) het is een economische dienst; (iv) de aanbieder van de dienst gaat over de keuze van de video's; (v) er is een catalogus waarmee de video's zijn geordend. Als deze criteria zijn vervuld, is er sprake van een commerciële dienst op aanvraag en valt deze dienst onder het toezicht van het Commissariaat voor de Media.

Vloggers kunnen hun publiek beïnvloeden door allerlei verschillende soorten producten aan te prijzen of te laten in hun video's. Kijkers zijn sneller geneigd om producten aan te schaffen nadat ze deze vlogs bekeken hebben. De nieuwe Mediawet maakt het vloggers onmogelijk om hun kijkers aan te sporen om bepaalde producten of diensten te kopen, te huren of af te nemen. Bovendien mogen vloggers niet meer overmatig aandacht besteden aan producten. Aan het begin en aan het einde van een vlog zal voortaan melding gemaakt moeten worden dat de vlog reclame-uitingen bevat. Dit geldt specifiek voor kinderen die minder snel advertenties kunnen herkennen. Voor kinderen onder de twaalf jaar geldt zelfs dat gesponsorde advertenties niet meer getoond mogen worden aan deze doelgroep. Vloggers moeten daarnaast hun content minimaal 14 dagen bewaren, mocht het Commissariaat voor de Media daarom verzoeken.

Er zijn echter nog enkele onduidelijkheden. Het moet nog steeds worden vastgesteld of een platform zoals Instagram aan te merken is als een videoplatformdienst. Als dit niet het geval is, valt alle daarop aangeboden content buiten de reikwijdte van de nieuwe Mediawet. Een andere vraag is of het Commissariaat voor de Media bevoegd is om op te treden tegen partijen, zoals YouTube. Deze platforms zijn immers niet in Nederland gevestigd. Ook moet nog blijken of aparte YouTubekanalen an sich aangemerkt kunnen worden als commerciële diensten op aanvraag.

Bescherming van minderjarigen

Hiervoor werd het al even aangehaald, maar minderjarigen hebben extra bescherming nodig. Voor videoplatformdiensten geldt dat adequate maatregelen genomen moeten worden. Hieronder wordt verstaan het classificeren van video's en ouders moeten kunnen controleren wat hun kinderen kijken via een toegankelijk systeem. Ook moeten er maatregelen genomen worden waardoor kijkers beschermd zijn tegen video's waarin opgeroepen wordt tot geweld of waardoor video's met strafbare feiten verspreid worden.

Tot slot

Er bestaat nog enige onduidelijkheid over de reikwijdte van de nieuwe Mediawet, maar de komende tijd wordt op Europees niveau overleg gepleegd en (hopelijk) zullen de resultaten daarvan spoedig bekendgemaakt worden.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Ady van Nieuwenhuizen en Laurent van der Bruggen
 

Sign up to our email digest

Click to subscribe or manage your email preferences.

SUBSCRIBE