Dret Administratiu | Fieldfisher
Skip to main content

Regulatori i Dret Públic

A Fieldfisher els nostres clients obtenen assessorament jurídic integral dels nostres advocats especialitzats en Regulatori i Dret Públic, tant a nivell estatal, autonòmic com local i, en especial, en relació a l'obtenció de tot tipus de concessions, llicències i autoritzacions, d'ajudes i subvencions; i de contractes del sector públic, així com també en la defensa per sancions, expropiacions i danys que generin responsabilitat patrimonial.

El nostre assessoramentSECTORS REGULATS: Assessorament integral en el desenvolupament d'activitats de sectors regulats en xarxa com ara el sector elèctric, gasista, energies renovables, telecomunicacions, audiovisual i transports, entre d’altres. Assessorament per entrar al sector i garantir un adequat posicionament. Resolució dels conflictes relacionats amb el compliment de les obligacions d'accés, interconnexió, servei públic i altres obligacions dels operadors. Assessorament en les resolucions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i defensa davant de possibles procediments sancionadors.

SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS: Assessorament per a la sol·licitud de subvencions i ajuts tant de la Unió Europea com estatals o autonòmiques. Assessorament jurídic en la gestió de projectes subvencionats i en la seva justificació. Direcció lletrada en procediments de reintegrament d'ajudes i subvencions, així com també davant de possibles sancions que puguin originar-se

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS: Assessorament i tramitació de reclamacions de responsabilitat patrimonial. Assessorament i tramitació de reclamacions de responsabilitat de l'Estat legislador pels danys que pugui ocasionar l'aprovació de normes amb rang de Llei.

CONTRACTACIÓ PÚBLICA: Assessorament en totes les fases de procediments de contractació pública (licitació, oferta, negociació i posterior execució de contractes públics), tant a empreses privades com a entitats pertanyents a l’Administració Pública. Negociació i assessorament en relació amb les diferents formes de col·laboració amb l’Administració per a la realització de qualsevol projecte empresarial. Concessions administratives. Assessorament a entitats públiques en la redacció de Plecs de Clàusules Administratives i altres documents contractuals. Assessorament a empreses privades en la negociació i seguiment dels seus contractes de construcció o enginyeria, tant si són adjudicatàries com sotscontractistes en projectes d’infraestructures. Direcció lletrada en procediments administratius i davant la Jurisdicció Contenciós – Administrativa derivats de procediments de contractació pública i / o de l’execució de contractes públics.

FINANÇAMENT DE PROJECTES I GRANS INFRAESTRUCTURES: Assistència en projectes i obres d’infraestructura als sectors de transports, energia i telecomunicacions. Assessorament i configuració de models de privatització i finançament de serveis o infraestructures públiques. Desenvolupament dels aspectes jurídics de projectes PPP i PPI i, en general, d’implantació d’infraestructures públiques (de caràcter viari, ferroviari, portuari, aeroportuari, o un altre tipus de serveis), amb participació del sector privat. Creació d’aliances d’empreses, UTE’s i altres tipus d’acords de col·laboració entre empreses privades per a la realització de projectes d’infraestructures. Negociació i conclusió de contractes de finançament per a la construcció d’infraestructures públiques o el subministrament d’equips. Defensa jurídica en tota mena de procediments expropiatoris relacionats amb el desenvolupament de grans infraestructures.

URBANISME I MEDI AMBIENT: Assessorament en els procediments d'elaboració d'instruments de planificació, tant d'ordenació del territori com urbanístics (plans generals, especials, sectorials). Assessorament legal en la gestió i execució urbanística: sistemes d'expropiació, compensació i cooperació. Obtenció de llicències d'urbanístiques (urbanització, edificació, obres) i d'activitats (llicències d'instal·lació i obertura). Defensa jurídica en la disciplina urbanística (restabliment de la legalitat urbanística i sancions). Assessorament legal en la posada en marxa d'activitats amb incidència ambiental: autorització ambiental integrada, autorització d’emissió de gasos amb efecte hivernacle, anàlisi i avaluació d'impacte ambiental. Assessorament en autoritzacions i sancions relacionades amb el subministrament d'aigua, abocaments i residus. Defensa en procediments sancionadors i de responsabilitat ambiental. Informes de compliance urbanístic i mediambiental.