L’IRPF en l’estat d’alarma per la covid-19 | Fieldfisher
Skip to main content
Insight

L’IRPF en l’estat d’alarma per la covid-19

13/5/2020
Espanya, a diferència d’altres països, ha optat per la no suspensió dels terminis per presentar les autoliquidacions dels impostos. L’1 d’abril passat va començar la campanya de la declaració de la renda 2019 i en tres hores el web d’Hisenda estava totalment col·lapsar a causa de l’allau de sol·licituds de devolucions de la renda. En conseqüència, és important que tinguem present les novetats introduïdes per a l’exercici 2019.

Alguna de les modificacions més importants, i que afecten la immensa majoria dels treballadors són els canvis dels requisits exigits per a l’obligació de tributar en el cas de més d’un pagador, en aquest cas l’import augmenta a 14.000 euros anuals. També la relativa a la manera de declarar els béns immobles, en què s’exigeix un nivell de detall major respecte als conceptes de despeses deduïbles i amortització. Cal destacar que per a l’exercici 2019 augmenta l’import exempt dels guanys derivats de premis, que serà de 20.000 euros. Un altre fet a tenir en compte és que des del 2019 poden estar exemptes part de les indemnitzacions dels contractes d’alta direcció a causa de la molt recent sentència del Tribunal Suprem del 5 novembre del 2019.

Finalment, i a causa d’un informe de tributs, s’estableix el criteri que en els casos d’adquisició a títol lucratiu es pot tenir en compte el valor d’adquisició declarat en l’impost sobre successions i donacions a l’efecte de l’amortització. Aquest criteri interpretatiu pot afectar la declaració de milions de contribuents. Aquest informe va ser emès l’11 de novembre del 2019 i afavoreix els propietaris d’immobles que els destinen al lloguer.

Tot i l’estat d’alarma decretat al país i contràriament al que caldria esperar, enguany no s’han canviat les vies per presentar la declaració en comparació amb les existents per a l’exercici 2018, de manera que és possible presentar la renda de manera presencial. Actualment, les oficines estan tancades, però es preveu la seva obertura durant aquest mes de maig. El tràmit es podrà efectuar a partir del 13 de maig amb cita prèvia (disponibles des del 5 de maig).

La decisió de no ajornar la presentació de declaracions ha suscitat reaccions en tots els àmbits. L’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals va manifestar la seva disconformitat al govern demanant-li més consideració i solidaritat amb els contribuents i queixant-se que les mesures fiscals adoptades per l’executiu no incorporessin un ajornament o suspensió de les declaracions i autoliquidacions el venciment de les quals és immediat.

Des que ha començat la campanya, el nombre de presentacions s’ha incrementat substancialment respecte a l’any anterior. Segons el govern un dels motius pels quals no s’ha suspès ni ajornat el termini de presentació de l’impost és perquè la ciutadania pugui rebre les devolucions a què té dret, però sospitem que es deu a la imperiosa necessitat de sostenir les despeses públiques en aquests moments tan complicats. D’altra banda, és cert que la majoria de declaracions són presentades de manera telemàtica i que aquestes no es veurien de cap manera afectades per l’estat d’alarma ni pel confinament decretat.

No oblidem que a pesar que la majoria de les declaracions que es presenten tenen un resultat a retornar, si fem balanç, l’impacte és favorable a la hisenda pública. Aquest fet deixa entreveure que la ciutadania serà la responsable de sostenir i suportar les dificultats econòmiques a què haurà de fer front l’Estat.

Article escrit per Victor Villagra, assesor fiscal associat del Departament Fiscal de Fieldfisher JAUSAS.

Sign up to our email digest

Click to subscribe or manage your email preferences.

SUBSCRIBE

Àrees d'experiència

Fiscal