Fiscal | Fieldfisher
Skip to main content

Fiscal

En el marc de la creixent complexitat de la normativa tributària, i de l'augment dels mitjans i de la pressió de les autoritats tributàries, l'equip de fiscalistes de Fieldfisher uneix capacitat tècnica i versatilitat. Això ens permet intervenir tant en la fase de planificació fiscal, com en l'assessorament recurrent, com en la defensa dels interessos dels clients en els casos de comprovacions per part de les autoritats fiscals, així com també en fase administrativa com contenciosa.

Els nostres serveisFISCALITAT DE L'EMPRESA: Assessorament fiscal continuat per fer compatible el més estricte compliment de la legalitat amb l'aprofitament dels avantatges fiscals que preveu la normativa. Assessorament i gestió de grups consolidats. Assessorament en operacions d'adquisició i transmissió d'empreses i operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, aportacions de branca d'activitat, bescanvi de valors). Auditories fiscals. Estudi i disseny de polítiques retributives de directius i treballadors. Assessorament en preus de transferència. Assessorament fiscal en operacions immobiliàries. Assessorament fiscal en operacions de cessió d'intangibles "patent box". Estudi i implantació d'estructures societàries o contractuals que permetin l'aprofitament dels avantatges que ofereix la normativa tributària. Emissió d'opinions legals sobre qüestions interpretatives complexes.

FISCALITAT DE PATRIMONIS PRIVATS: Assessorament en tributs que afecten a les persones físiques i a les estructures societàries patrimonials. Planificació i implantació d'estructures patrimonials i societàries que permetin minimitzar, en el més estricte compliment de la Llei, la càrrega impositiva prevista a Espanya. Assessorament fiscal en l'àmbit de l'Impost sobre Successions i Donacions, així com en els altres tributs amb incidència en la fiscalitat familiar. Assessorament fiscal de persones físiques estrangeres amb patrimonis anés del país que traslladen la seva residència a Espanya.

FISCALITAT INTERNACIONAL: Planificació fiscal d’inversions i estructures empresarials estrangeres a Espanya, així com d’inversions i estructures empresarials d’origen espanyol a l’exterior. Creació de societats hòlding espanyoles (ETVE). Aplicació de convenis per evitar la doble imposició internacional. Planificació fiscal d’expatriats i de treballadors estrangers desplaçats a Espanya.

INSPECCIONS I PROCEDIMENTS TRIBUTARIS: Representació autoritzada en els procediments de comprovació i inspecció davant l'Administració tributària. Assessorament i gestió en els procediments tributaris que els contribuents tenen dret a iniciar davant l'Administració. Reclamacions en l'àmbit economicoadministratius. Recursos a la jurisdicció economicoadministrativa.