La segona oportunitat per a les persones físiques | Fieldfisher
Skip to main content
News

La segona oportunitat per a les persones físiques

22/9/2016
El reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, modificat per la Llei 25/2015, de 28 de juliol, introdueix en l’ordenament jurídic espanyol mecanismes per aconseguir que les persones naturals sobre endeutades es puguin alliberar dels deutes que no puguin satisfer amb els seus béns. Cal destacar que el legislador espanyol es va veure compel·lit a introduir la figura de la “se... El reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, modificat per la Llei 25/2015, de 28 de juliol, introdueix en l’ordenament jurídic espanyol mecanismes per aconseguir que les persones naturals sobre endeutades es puguin alliberar dels deutes que no puguin satisfer amb els seus béns. Cal destacar que el legislador espanyol es va veure compel·lit a introduir la figura de la “segona oportunitat” degut a pressions d’organismes internacionals. Si bé la Llei 14/2013, de recolzament als emprenedors, ja va introduir la figura de la remissió dels deutes insatisfets, va resultar un fracàs a la pràctica. El reial decret de segona oportunitat estén el benefici d’exoneració del passiu insatisfet (en endavant BEPI) a tota persona natural, ja sigui empresari o no, però exigeix que es tracti d’un deutor de bona fe. A més, per aconseguir l’exoneració del passiu el deutor ha de sol·licitar el seu concurs de creditors, on s’han de liquidar els seus béns, i si són insuficients per pagar tots els crèdits, llavors pot demanar el BEPI. És precís recordar que en l’actualitat la Llei Orgànica del Poder Judicial atribueix el coneixement dels concursos de persona natural no empresari als jutjats de primera instància, i els de persona natural empresari als mercantils. Al present article s’analitzarà l’art. 178 bis de la Llei Concursal (en endavant LC), precepte que regula el BEPI, però ja podem anticipar que la tècnica legislativa utilitzada és molt deficient, de manera que ens trobem davant d’un autèntic laberint. Per tal proporcionar una mica de llum a la foscor, els Jutges de lo Mercantil i el Jutjat de Primera Instància nº 50 de Barcelona han publicat en data 15 de juny de 2016 uns criteris que ofereixen solucions jurídiques als problemes que ja han detectat de l’aplicació d’aquest art. 178 bis LC. Per accedir a tot l'article, feu clic aquí.