Skip to main content
Insight

Dutch court: Colours of the Rubik's Cube are protected

Locations

Netherlands, United Kingdom

Read this article in Dutch

The Court of Appeal Arnhem-Leeuwarden has recently given an interesting decision regarding the famous Rubik's Cube.

The relevant question was whether the cube designed by Rubik, without and with the specific colours, fell under the scope of copyright protection and if yes, if the opposing party had infringed Rubik' copyrights by selling similar products called "Magic Cube" and "Keychain Magic Cube". The Court of Appeal was of the opinion that the Rubik Cube has its own, original character and that the other two cubes create the same overall impression, resulting in an infringement of the copyrights owned by Rubik.
 
The facts
 
Rubik is the designer of the Rubik's Cube. The cube is a 3D puzzle and exists of 26 mini-cubes, with 54 surfaces with their own colours. In 1975 Rubik became the holder of the patent for the cube and in the years after that it grew into a worldwide bestseller known among many.
 
The legal proceedings started back in 2011 because the opposing party, Beckx, allegedly infringed the copyrights of Rubik. In the beginning the allegations were based on the Rubik's Cube without the colourful surfaces and after the District Court of the Central Netherlands disagreed with Rubik, stating that the Rubik's Cube without colours did not fall under the scope of copyright protection. The design was determined by its technical function and could therefore not enjoy copyright protection. On appeal, Rubik supplemented its grounds and also included the coloured version of the cube.
 
The above proceedings ultimately led to a new ruling by the same court. In 2018, the District Court of Midden-Nederland ruled that the specific shape, thickness and black colour of the grid in combination with the other contrasting colours had created a new and unique external appearance. The Rubik's Cube therefore does enjoy copyright protection in contrast to the earlier findings of the court in 2011. Beckx appealed the court's decision.
 
Legal framework of copyright protection
 
In order for the Rubik's Cube to enjoy copyright protection, the following is required:
 
(i) the work needs to be original, meaning that it represents the personality of its author as an expression of his free and creative choices, and
 
(ii) the protected matter needs to be identifiable with sufficient precision and objectivity.
 
In its decision on 13 July 2021, the Court of Appeal acknowledged that the colours red, green, yellow, blue, white and orange represent creative choices made by Rubik. There was also the opportunity to pick other colours but Rubik has chosen these consciously. Furthermore, Beckx argues that the cube's functional character determines the black grid used in it. Rubik and the District Court of Central Netherlands disagree with Beckx. The Court of Appeal stated that the black grid between the colourful surfaces was not necessary for the Rubik's Cube to function but rather shows that Rubik has made creative decisions regarding the design of its cube. The width, colour and thickness of the grid together with the colours chosen by Rubik, give the product its original character.
 
Then the Court of Appeal compares the products of Rubik and Beckx and concludes, based on the overall impression of the products, that the products of Beckx are almost identical to the Rubik's Cube. Therefore, Beckx is found guilty of violating the copyrights of Rubik.

Conclusion
 
As can be concluded from this case, it of importance for a work to be original in the meaning that it represents the creative choices made by the author. The grid and colours were enough for Rubik for its Rubik's Cube to enjoy copyright protection.
 
Feel free to reach out to us if you have any questions.
 
With special thanks to Laurent van der Bruggen, Associate, co-author of this blog.

Dutch

Nederlands gerechtshof oordeelt dat Rubik's cube auteursrechtelijke bescherming geniet

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een uitspraak gedaan over de beroemde Rubiks Kubus. De vraag was of de door Rubik ontworpen kubus, zonder en met de specifieke kleuren, auteursrechtelijke bescherming genoot en zo ja, of de wederpartij inbreuk had gemaakt op Rubiks' auteursrechten door soortgelijke producten onder de naam "Magic Cube" en "Keychain Magic Cube" te verkopen. Het Gerechtshof oordeelde dat de Rubiks Kubus een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en dat de andere twee kubussen dezelfde totaalindruk wekken, waardoor er sprake is van een inbreuk op de auteursrechten van Rubik.
 
De feiten
 
Rubik is de ontwerper van de Rubiks Kubus. De kubus is een 3D-puzzel en bestaat uit 26 minikubussen, met 54 vlakken met ieder hun eigen kleur. In 1975 werd Rubik octrooihouder van de kubus en in de jaren daarna groeide dit product uit tot een wereldwijde bestseller die bij velen bekend is.
 
De rechtszaak begon in 2011 omdat de tegenpartij, Beckx, de auteursrechten van Rubik zou hebben geschonden. Aanvankelijk had de procedure betrekking op de Rubiks Kubus zonder de gekleurde vlakken en nadat de Rechtbank Midden-Nederland Rubik in het ongelijk had gesteld, stelde de Rechtbank dat de Rubiks Kubus zonder kleuren niet onder de reikwijdte van de auteursrechtelijke bescherming viel. De vormgeving werd bepaald door de technische functie en kon daarom geen auteursrechtelijke bescherming genieten. In hoger beroep heeft Rubik haar gronden aangevuld en ook de gekleurde versie van de kubus erbij betrokken.
 
De bovengenoemde procedure leidde uiteindelijk tot een nieuw vonnis van dezelfde rechtbank. In 2018 oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat door de specifieke vorm, dikte en zwarte kleur van het raster in combinatie met de andere contrasterende kleuren een nieuwe unieke uiterlijke verschijningsvorm is ontstaan. De Rubiks Kubus geniet dus wel auteursrechtelijke bescherming in tegenstelling tot de eerdere bevindingen van de rechtbank in 2011. Beckx ging tegen de beslissing van de rechtbank in beroep.
 
Juridisch kader van de auteursrechtelijke bescherming
 
Voor auteursrechtelijke bescherming van de Rubiks Kubus auteursrechtelijke bescherming is het volgende vereist: (i) het werk moet origineel zijn, wat betekent dat het de persoonlijkheid van de auteur weergeeft als uitdrukking van zijn vrije en creatieve keuzes, en (ii) het beschermde materiaal moet met voldoende nauwkeurigheid en objectiviteit kunnen worden geïdentificeerd.
 
Het hof erkent, in haar arrest van 13 juli 2021, dat de kleuren rood, groen, geel, blauw, wit en oranje creatieve keuzes van Rubik zijn. Er was ook de mogelijkheid om andere kleuren te kiezen, maar Rubik heeft deze bewust gekozen. Verder stelt Beckx dat het functionele karakter van de kubus bepalend is voor het zwarte raster dat erin is verwerkt. Rubik en de Rechtbank zijn het niet eens met Beckx en de Rechtbank stelt dat het zwarte raster tussen de kleurrijke vlakken niet noodzakelijk was voor het functioneren van de Rubiks Kubus, maar juist aantoont dat Rubik creatieve keuzes heeft gemaakt met betrekking tot het ontwerp van zijn kubus. Het Gerechtshof concludeert dat de breedte, de kleur en de dikte van het raster, samen met de door Rubik gekozen kleuren, het product zijn oorspronkelijke karakter verlenen.
 
Vervolgens vergelijkt het Gerechtshof de producten van Rubik en Beckx en komt op basis van de totaalindruk van de producten tot de conclusie dat de producten van Beckx bijna identiek zijn aan de kubus van Rubik. Beckx wordt daarom schuldig bevonden aan het schenden van de auteursrechten van Rubik.
 
Conclusie
 
Zoals uit deze zaak kan worden geconcludeerd, is het van belang dat een werk origineel is in de zin dat het de creatieve keuzes van de auteur weergeeft. Het raster en de kleuren waren voor Rubik voldoende om zijn Rubiks Kubus van auteursrechtelijke bescherming te voorzien.
 
Met dank aan Laurent van der Bruggen, associate, co-auteur van deze blog.

Sign up to our email digest

Click to subscribe or manage your email preferences.

SUBSCRIBE