Skip to main content
Insight

Collective action in the Netherlands; new possibilities to claim monetary damages

14/09/2020

Locations

Netherlands

Read this article in Dutch

The Netherlands is a pioneer in developing a legal platform for associations and foundations to take collective action in Europe. Based on article 3:305(a) of the Dutch Civil Code (DCC) any foundation or association with full legal capacity may institute a class-action lawsuit if it fulfils a number of conditions.

Despite being at the forefront of collective action developments in Europe, it was not possible to have damages awarded in a collective action in the Netherlands until recently. This changed with the introduction of the Settlement of Large-scale Losses or Damage (Class Actions) Act (WAMCA), which entered into force on 1 January 2020. 

The WAMCA does not replace the 'old regime' on class actions in the Netherlands. The law amends article 3:305(a) DCC so that stakeholders may use this option regardless of whether they seek compensation in monetary terms or not.

Here we discuss the conditions and possibilities under the WAMCA, compared to the 'old' regime concerning class actions in the Netherlands.
 

The exclusive representative

A number of conditions for a class action in the Netherlands changed with the introduction of the WAMCA. One important change is the introduction of an 'exclusive representative', which is comparable to the lead-plaintiff in the United States. The exclusive representative is duly appointed by a court after a three-month period from the first entry of the matter in the central registry kept by the Dutch Council of Judiciary. 

This representative needs to comply with a number of conditions. First, it needs to be not-for-profit. Second, it must show that it has the experience and the expertise to bring collective actions. It also needs to have a proper governance structure, which includes having sufficient funds and transparency about salaries paid. Third, the entity need to be sufficiently representative, meaning that it must demonstrate that the collective action is initiated for a sufficient number of members of the affected class.
 

Class members

The basis for a claim is broad: a collective action may be brought on behalf of consumers and businesses on any type of legal infringement that affects a class. In principle, the claim is based on an "opt-out" system, meaning that stakeholders are included in the claim unless they opt-out.

However, the "opt-out" system is limited to class members domiciled in the Netherlands. Any class members domiciled outside of the Netherlands may join the class action by "opting-in". This is an important jurisdictional limitation, preventing claims that have little to no connection with the Netherlands.
 

Monetary damages 

The introduction of the WAMCA fundamentally changed the possibility to claim damages for events taking place on or after 15 November 2016. Prior to the WAMCA, a judge could only establish liability, so holding someone liable for damages caused, without deciding on the amount of damages. To claim compensation, those affected had to start individual proceedings.

The WAMCA removes that limitation allowing for a collective claim for damages. Under the old regime, the representative entity was not entitled to claim monetary damages. The only way to obtain monetary damages in the course of a collective action lawsuit was in case a collective settlement was reached. If no settlement was reached, the only option for an individual stakeholder was to prove their individual damage in court.
 

Conclusion 

The WAMCA is unique in the Netherlands, introducing the possibility to collectively claim monetary damages. Before its introduction, expectations were that the WAMCA would open the door to an increase of collective actions.

So far, this has not been the case. This might be because stakeholders are wary of an uncertain outcome since the WAMCA has not been tested in court yet.

However, this may soon change as a collective action was recently started to claim damages under the General Data Protection Regulation in the Netherlands. More on the intricacies of this case can be found here.
 


Dutch

Collectieve actie in Nederland, nieuwe mogelijkheden voor het eisen van schadevergoeding

 

Inleiding

Nederland is een pionier op het gebied van het ontwikkelen van juridische mogelijkheden voor verenigingen en stichtingen om massaschade te claimen in Europa. Op grond van artikel 3:305(a) van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan elke stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid een collectieve actie instellen, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoet.


Ondanks het feit dat Nederland voorloopt op het gebied van massaschadeclaims, was het tot voor kort niet mogelijk in Nederland een schadevergoeding toe te kennen in het kader van een collectieve actie. Dit veranderde met de invoering van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA), die op 1 januari 2020 in werking is getreden.

De WAMCA is geen vervanging van het 'oude regime' voor collectieve acties in Nederland. De wet wijzigt artikel 3:305(a) BW in die zin dat belanghebbenden van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken, ongeacht of zij een vergoeding in geld vragen.

We bespreken hierna de voorwaarden en de mogelijkheden onder de WAMCA vergeleken met het 'oude' regime voor massaschade in collectieve acties in Nederland.
 

De exclusieve vertegenwoordiger

Wet de invoering van de WAMCA is een aantal voorwaarden voor de procedure in Nederland veranderd. Een belangrijke verandering is de invoering van een 'exclusieve vertegenwoordiger', vergelijkbaar met een 'lead-plaintiff' zoals in de Verenigde Staten gebruikelijk is. De exclusieve vertegenwoordiger wordt na drie maanden na de eerste inschrijving van de zaak in de centrale griffie van de Raad voor de rechtspraak door de rechtbank aangewezen.

Deze vertegenwoordiger moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet hij geen winstoogmerk hebben. Ten tweede moet hij aantonen dat hij de ervaring en de deskundigheid heeft om collectieve acties in te stellen. De vertegenwoordiger moet daarnaast een goede governance-structuur hebben, met inbegrip van voldoende middelen en transparantie ten aanzien van uitbetaalde salarissen. Ten derde moet de entiteit voldoende representatief zijn, wat betekent dat zij moet aantonen dat de collectieve actie wordt ingesteld voor een voldoende aantal leden van de getroffen groep.
 

Belanghebbenden

De basis voor een vordering is breed: namens consumenten en bedrijven kan een collectieve vordering worden ingesteld voor elke vorm van rechtsinbreuk die een belanghebbende treft. In principe is de vordering gebaseerd op een "opt-out"-systeem, wat betekent dat de belanghebbenden bij de vordering worden betrokken, tenzij zij zich afmelden. Het "opt-out"-systeem is echter beperkt tot in Nederland gevestigde belanghebbenden. Alle belanghebbenden die buiten Nederland zijn gevestigd, kunnen zich bij de collectieve actie aansluiten door middel van "opting-in". Dit is een belangrijke bevoegdheidsbeperking, waardoor vorderingen die weinig tot geen verband houden met Nederland worden voorkomen.
 

Schadevergoeding in geld

De mogelijkheid om schadevergoeding te eisen voor gebeurtenissen die op of na 15 november 2016 plaatsvonden is fundamenteel veranderd met de introductie van de WAMCA. Voorafgaand aan de WAMCA kon een rechter alleen aansprakelijkheid vaststellen, dus iemand aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade, zonder te beslissen over de hoogte van de schade. Om schadevergoeding te kunnen eisen, moesten de belanghebbenden een individuele procedure starten. Met de WAMCA vervalt deze beperking waardoor nu een collectieve schadeclaim ingediend kan worden. Onder het oude regime had de vertegenwoordigende instantie geen recht om een geldelijke schadevergoeding te eisen. Geldelijke schadevergoeding kon alleen worden verkregen in het kader van een collectieve schadeclaim wanneer een collectieve regeling werd getroffen. Als er geen schikking werd bereikt, was de enige mogelijkheid voor een individuele belanghebbende individuele schade voor de rechtbank te bewijzen.
 

Conclusie

De WAMCA is uniek in Nederland en introduceert de mogelijkheid collectieve schadevergoeding te claimen. Voor de wet in werking trad was de verwachting dat de WAMCA zou leiden tot een toename van collectieve acties. Tot nu toe is dat niet het geval geweest. Het kan zijn dat belanghebbenden op hun hoede zijn omdat de WAMCA nog niet bij de rechter is getoetst. Dit kan echter binnenkort veranderen, omdat er onlangs een collectieve actie is gestart waarbij schadevergoeding wordt geĆ«ist op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in Nederland. Meer over de details van deze zaak is hier te vinden.
 

Sign up to our email digest

Click to subscribe or manage your email preferences.

SUBSCRIBE